SXUCAC

Sub-Xarxa Universitària de Comunitats d’Aprenentatge de Catalunya

Investigacions

Projecte INCLUDED

El projecte INCLUDED és un Projecte Integrat de la prioritat 7 del VI Programa Marc de la Comissió Europea. Els Projectes Integrats combinen una gran quantitat d’activitats i recursos necessaris per aconseguir objectius científics ambiciosos i ben definits. D’ells s’espera que tinguin un efecte estructurador en el teixit de la investigació Europea.

El projecte INCLUDED és l’únic projecte centrat en l’educació obligatòria que es va seleccionar en l’última convocatòria de propostes del VI Programa Marc.

El projecte INCLUDED analitza les estratègies educatives que contribueixen a superar les desigualtats i que fomenten la cohesió social, i les estratègies educatives que generen exclusió social, centrant-se especialment en els grups vulnerables i marginats. Europa necessita identificar les estratègies que al seu torn utilitzaran les persones encarregades del disseny de polítiques, les persones al càrrec de la gestió educativa, el professorat, l’alumnat i les famílies, i que contribueixin a elaborar noves polítiques que permetin complir els objectius de Lisboa . INCLUDED se centrarà en l’estudi de les interaccions entre els sistemes educatius, els agents i les polítiques, fins al nivell obligatori (infantil, primària, secundària, i els programes de formació professional i d’educació especial)

Veure + (http://creaub.info/included/)

included25-150x105

Projecte: EDUFAM.

Millora del sistema educatiu mitjançant la formació de familiars de grups vulnerables
Entitat finançadora: Pla Nacional I + D + I
Durada: 2014-2015 (dos anys)
Investigador Principal: Dr. Aitor Gómez (URV)

Investigacions prèvies internacionals han identificat la formació de familiars com una actuació educativa que millora l’èxit escolar de l’alumnat i la cohesió social. Per això, l’objectiu general del projecte EDUFAM consisteix a aportar coneixement científic multidisciplinari sobre les característiques de la implementació de formació de familiars de grups vulnerables en diferents contextos (incloent experiències internacionals) i aprofundir en els beneficis per a l’alumnat i les mateixes persones adultes, creant sinergies entre actors i facilitant la transferència de resultats per a la millora del sistema educatiu.

Amb una durada de tres anys, constitueix un estudi teòric i empíric amb una orientació metodològica comunicativa. Se seleccionaran 8 actuacions de formació de familiars espanyoles que hagin aportat evidències del seu impacte, en què es realitzarà: un estudi de cas en cadascuna mitjançant tècniques qualitatives i quantitatives per identificar característiques comunes i formes de superar les resistències i dificultats trobades en el seu implementació; treball de camp qualitatiu amb famílies, alumnat i professionals per analitzar els beneficis en l’alumnat i en les mateixes persones familiars; i una anàlisi longitudinal d’un / a familiar participant en cadascuna de les actuacions, per aprofundir en l’estudi de l’impacte de la formació de familiars al llarg del temps. Tots els centres atendran població i alumnat de grups vulnerables, amb especial menció a famílies gitanes (almenys en 3 centres). Els resultats obtinguts es complementaran amb dos estudis de cas d’experiències reeixides internacionals i es contrastaran amb sis experiències internacionals que s’estan desenvolupant a Europa, Estats Units i Amèrica Llatina, a través d’un grup de discussió en cada cas.

EDU-FAM. Mejora del sistema educativo a través de la formación de familiares de grupos vulnerables